Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL công bố thông tin: 

Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021

1. Biên Bản ĐHĐCĐ Thường Niên 2021;

2. Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên 2021.