08h00 sáng ngày 10/4/2023, Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL (Mã chứng khoán VCA) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Hội trường Công ty.

Đến tham dự Đại hội, có Ông Nguyễn Đình Phúc - Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP; Ông  Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Huỳnh Công Du - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, cùng với Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty và Quý Cổ đông Công ty đã về tham dự.
  
   Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, gồm các nội dung:
   1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
   2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022.
   3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán độc lập.
   4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
   5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022.
   6. Tờ trình kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận năm 2023.
   7. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.
   8. Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Thư ký HĐQT năm 2023.
   9. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
   10. Tờ trình giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
   11. Tờ trình bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
   12. Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.


Đại hội cũng bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 thành viên: 
1. Ông: Nguyễn Xuân Sơn
2. Ông: Huỳnh Công Du
3. Ông: Nguyễn Văn Thoan
4. Ông: Nguyễn Đông Vững
5. Ông: Nguyễn Bảo Giang
Trong đó: 
Ông: Nguyễn Xuân Sơn được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
Ông: Huỳnh Công Du được tín nhiệm bầu giữ chức danh Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội cũng bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 thành viên: 
1. Ông: Nguyễn Phước Hải
2. Ông: Nguyễn Bạch Đường
3. Ông: Đặng Minh Đức
Trong đó, Ông: Nguyễn Phước Hải được tín nhiệm bầu giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Một số hình ảnh của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

-------------------------------------------