Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL công bố thông tin: 

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Báo cáo tổng kết năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2020;

3. Báo cáo hoạt đông của BKS 2020; 

4. Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2020;

5. Các tờ trình thông qua tại đại hội;

6. Điều lệ Công ty 2021;

7. Quy chế nội bộ Quản trị Công ty 2021; 

8. Quy chế hoạt động HĐQT 2021;

9. Quy chế hoạt động BKS 2021.