Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL công bố thông tin: 

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Thư mời và chương trình;

2. Báo cáo tổng kết năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2020;

4. Báo cáo hoạt đông của BKS 2020; 

5. Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2020;

6. Các tờ trình thông qua tại đại hội;

7. Dự thảo điều lệ Công ty 2021;

8. Dự thảo quy chế nội bộ QTCT 2021; 

9. Dự thảo quy chế hoạt động HĐQT 2021;

10. Dự thảo quy chế hoạt động BKS 2021.