Tiêu chuẩn kỹ thuật

STT Tên tài liệu Năm xuất bản
1 VCA CBTT Báo Cáo Tài Chính Quý 01 Năm 2021 Tải xuống
2 VCA CBTT Quy Chế Bầu Bổ Sung 2021 Tải xuống
3 VCA CBTT Quy Chế Làm Việc ĐHĐCĐ 2021 Tải xuống
4 Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 Tải xuống
5 TCVN 198-2008 2008 Tải xuống
6 TCVN_7937-1:2013 2013 Tải xuống
7 TCVN_1651-1:2018 2018 Tải xuống
8 TCVN_1651-2-2018 2018 Tải xuống
9 JIS_G-3191-2002 2020 Tải xuống
10 JIS_G-3505-2004 2004 Tải xuống
11 JIS_G-3507-1-2010 2010 Tải xuống
12 JIS_G-3101-2015 2015 Tải xuống
13 JIS_G-3112-2020 2020 Tải xuống
14 JIS_Z-2204-1996 1996 Tải xuống
15 JIS_Z-2201-1998 1998 Tải xuống
16 ASTM_A370-2020 2020 Tải xuống
17 ASTM_A615_A615M-20 2020 Tải xuống
Top